Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes aangegaan tussen Stukadoorsbedrijf Ruud van Daal en de opdrachtgever.

1.2.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.   De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk waaronder wordt verstaan: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst door Van Daal wordt uitgevoerd maar wel door de opdrachtgever gewenst worden bovenop het overeengekomen werk.

1.4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 2. Offertes

2.1. Alle offertes van Van Daal zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2. Mondelinge aanbiedingen door Van Daal of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door van Daal zijn bevestigd.

2.3. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Van Daal binden laatstgenoemde niet, voor zover ze door Van Daal niet zijn bevestigd.

2.4. Van Daal kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs wist of had moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5. Indien offertes zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie, danwel heeft doen verstrekken, en deze informatie niet correct blijkt te zijn, komt de daaruit voortvloeiende schade en eventuele extra kostenpost voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 3. De overeenkomst

Artikel 3.1. als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van Stukadoorsbedrijf Ruud van Daal. In geval van een mondelinge overeenkomst is dit, kennisname van de opdrachtgever van het feit dat Van Daal met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

3.2. Ruimten waar van Daal zijn werkzaamheden dient te verrichten dienen zodanig ontruimd te zijn dat van Daal ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten, van Daal behoudt zich het recht voor om de kosten van het eventueel ontruimen extra in rekening te brengen, zulks zal worden berekend naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven binnen het bedrijf van van Daal.

3.3. opdrachtgever machtigt Van Daal om de opdracht door een hem aan te wijzen derde op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 4. (Op)levering

4.1. De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of zaken zullen worden geleverd binnen de bepaalde termijn van de overeenkomst. De overeengekomen termijn gaat in zodra Van Daal de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd danwel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.  Na oplevering van het werk worden afvalmaterialen afgevoerd door de opdrachtgever, dit in verban met de hoge stortingskosten.

4.2.  De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever

van Daal schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor van Daal

geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

 

Artikel 5. Verplichtingen van Van Daal

5.1. Van Daal is verplicht zich het opgedragen werk conform de overeenkomst uit te voeren.

5.2. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk – door een niet aan Van Daal toe te rekenen oorzaak – slechts op andere wijze kan worden uitgevoerd, dient van Daal de noodzakelijke door te voeren wijzigingen direct na constatering daarvan aan de opdrachtgever kenbaar te maken.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever.

6.1. de opdrachtgever draagt zorgt voor:

- het treffen van voorzieningen zoals in de opdracht beschreven;

- verlichting, verwarming, elektriciteit, water, voldoende opslag voor materialen en andere benodigde middelen;

- tekeningen die de ligging van kabels, leidingen in muren etc. weergeven;

- toegankelijkheid en van de ruimten zodat Van Daal de werkzaamheden ongehinderd en zonder vertraging kan uitvoeren.

6.2. schade en kosten ontstaan door het niet danwel niet tijdig voldoen aan voornoemde verplichtingen, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1.  Van Daal is niet aansprakelijk voor de schade en/of kosten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, nalatigheid van de opdrachtgever, verkleuringen van de aangebrachte zaken ten gevolge van de inwerking van licht, buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimten waar de werkzaamheden zijn verricht, defecten die zijn ontstaan door normale slijtage of slecht onderhoud door de opdrachtgever en reparatie door derden.

7.2.  Indien Van Daal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijk beperkt tot maximaal de factuurwaarde dan wel het bedrag dat maximaal door de verzekering van Van Daal in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

 

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

8.1. Van Daal Stukadoorsbedrijf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt of sprake is van beslaglegging ten laste van opdrachtgever;

- sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Daal kan worden gevergd. 

8.2. Indien Van Daal zich beroept op artikel 8.1 is hij gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de reeds door Van Daal verleende diensten, in zijn geheel op te eisen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vorenstaande onverminderd het recht van Van Daal op vergoeding van kosten en schade.

 

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2.  indien de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf de dag van verzending van de facturen. De rente bedraagt 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in dat geval is de wettelijke rente verschuldigd.

9.3.  Van Daal is, behalve de hoofdsom en de rente zoals voornoemd, tevens gerechtigd om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen.

9.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1. op alle geschillen waarbij Van Daal partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of een opdrachtgever in het buitenland zijn woonplaats heeft.

 
 
­